Header Ads

ad

Удирдах зөвлөлУдирдах зөвлөл нь Монголын номын сангуудын дүрэм журмыг боловсруулах, гүйцэтгэх захирлын үйл ажиллагаанд хяналт тавих, хөгжлийн бодлого боловсруулах чиг үүрэгтэй.

МНСК-н удирдах зөвлөл нь байгуулагдсан цагаасаа хойш 3 удаа шинэчлэгчдсэн.
Одоогоор удирдах зөвлөлийн 7 гишүүнтэйгээр үйл ажиллагаа явуулж байна.

No comments